जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा :

  • प्रधानमंत्री आवास योजना
  • रमाई आवास योजना
  • शबरी आवास योजना
  • पारधी आवास योजना.
  • अतिक्रमण नियमाकुल करणे.
  • पंडीत दिनदयाल उपाध्याय जागा खरेदी योजना
  • यशवंतराव चव्हाण मुक्‍त वसाहतयोजना.
  • महाराष्ट्र ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान.