संपर्क


जिल्हा परिषद विभाग प्रमुख दुरध्वनी क्रमांक
अधिका-यांचे नांव पदनाम कार्यालयीन दुरध्वनी कमांक ई मेल
श्रीमती संजीता मोहपात्रा (भाप्रसे) मुख्य कार्यकारी अधिकारी 0721-2662926 ceozp[dot]amravati[at]maharashtra[dot]gov[dot]in, ceozpamt[at]gmail[dot]com
श्री.संतोष जोशी अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी 0721-2666261 addceozpamt[at]gmail[dot]com
श्रीमती प्रीती देशमुख प्रकल्प संचालक जि.ग्रा.वि.य. 0721-2662149 amravatidrda[at]gmail[dot]com
श्री.कैलास घोडके(प्रभारी) उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य) 0721-2662932 dyceogadzpamt[at]gmail[dot]com
श्री. बालासाहेब बायस उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) 0721-2662473 mhdyceo[at]gmail[dot]com
श्री.कैलास घोडके उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (म.बा.क.) 0721-2661934 dyceobalkalyan[at]gmail[dot]com
श्री.श्रीराम कुलकर्णी उप मु.का.अ.(पाणी व स्वच्छता) 0721-2551123 nbazpamt[at]gmail[dot]com
श्री.चंद्रशेखर खंडारे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी 0721-2662937 cafozpamravati[at]gmail[dot]com
श्रीमती.अश्विनी मारणे उप मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी 0721-2662937 cafozpamravati[at]gmail[dot]com
श्री.दिनेश गायकवाड कार्यकारी अभियंता, बांधकाम 0721-2662484 eezpamt[at]gmail[dot]com
श्री.राजेश लाहोरे (प्रभारी) उप कार्यकारी अभियंता, बांधकाम 0721-2662484 eezpamt[at]gmail[dot]com
श्री. सुनिल जाधव (प्रभारी) कार्यकारी अभियंता ग्रापापु 0721-2990034 eebnamt[at]gmail[dot]com
श्री.जितेंद्र गजबे उप कार्यकारी अभियंता ग्रापापु 0721-2990034 eebnamt[at]gmail[dot]com
श्री. सुनिल जाधव जिल्‍हा जलसंधारण अधिकारी, 0721-2662058 eeizpamt[at]gmail[dot]com
डॉ. सुरेश असोले जिल्हा आरोग्य अधिकारी 0721-2662591 dhoamravati[at]gmail[dot]com
डॉ.सुभाष ढोले अति.जिल्हा आरोग्य अधिकारी 0721-2662591 dhoamravati[at]gmail[dot]com
डॉ. पुरुषोत्तम सोळंके जिल्हा पशुसवंर्धन अधिकारी 0721-2662066 dahoamravati[at]gmail[dot]com
डॉ. उदय देशमुख पशुधन विकास अधिकारी 0721-2662066 dahoamravati[at]gmail[dot]com
श्री.राजेंद्र जाधवर (प्रभारी) समाज कल्याण अधिकारी 0721-2662059 swozpamt[at]gmail[dot]com
श्री अजय पंजाबराव तळेगावकर (प्रभारी) कृषी विकास अधिकारी 0721-2662878 adozpamt[at]gmail[dot]com
श्री. श्रीराम कुळकर्णी (प्रभारी) उपजिल्हा कार्यक्रम समन्वयक मग्रारोहयो 0721-2550924 mgnregacellzp[dot]amravati[at]gmail[dot]com
श्री.बुद्धभुषण सोनोने (प्रभारी) शिक्षणाधिकारी प्राथमिक 0721-2970206 2551602 ssaamracati1[at]gmail[dot]com,mdmamravati[at]gmail[dot]com
श्री.प्रफुल्‍ल कचवे शिक्षणाधिकारी माध्यमिक 0721-2662880 rmsasecondaryeo[dot]amt[at]rediffmail[dot]com eosecondary[dot]amt[at]gmail[dot]com
श्री.सय्यद राजीक सय्यद गफार (प्रभारी) शिक्षणाधिकारी योजना 0721-2662468 rmsasecondaryeo[dot]amt[at]rediffmail[dot]com eosecondary[dot]amt[at]gmail[dot]com
श्री.प्रमोद कराळे,प्रभारी उप अभियंता (यांत्रिकी), उपविभाग 0721-2662433 de[dot]amravati[at]gmail[dot]com
ग.वि.अ.अधिकारी यांचे कार्यालयीन दूरध्वनी
अ.क्र. गट विकास अधिकारी / सहा.गविअ पंचायत समितीचे नाव कार्यालयीन दुरध्वनी कमांक ई मेल
1 श्री.प्रफुल्‍ल भोरखडे (प्रभारी) गविअ अमरावती 0721-2662724 bdo_amravati[at]rediffmail[dot]com
  श्री संजय झंझाड (प्रभारी) सहा.गविअ अमरावती 0721-2662724 bdopsamravati[at]gmail[dot]com
2 श्री.प्रफुल्‍ल भोरखडे गविअ भातकुली 0721-2662870 bdo_bhatkuli[at]rediffmail[dot]com
  श्री. टी.एन. तेलंग (प्रभारी) सहा.गविअ भातकुली 0721-2662870 bdopsbhatkuli[at]gmail[dot]com
3 श्रीमती तेजश्री चं. आवळे गविअ चांदूर रेल्वे 07222-254031 bdo_chandurrly[at]rediffmail[dot]com
  श्री. संजय खारकर सहा.गविअ चांदूर रेल्वे 07222-254031 bdopschandurrly[at]gmail[dot]com
4 श्री.प्रकाश नाटकर गविअ नांदगांव खंडेश्वर 07221-222621 bdopsndkz[at]gmail[dot]com
  श्री.संजय झंझाड सहा.गविअ नांदगांव खंडेश्वर 07221-222621 bdopsnd[at]gmail[dot]com
5 श्रीमती माया वानखडे गविअ धामणगांव रेल्वे 07222-238913 bdo_dhamangaonrly[at]rediffmail[dot]com
  श्रीमती.मीना म्हसतकर (प्रभारी) सहा.गविअ धामणगांव रेल्वे 07222-238913 bdopsdhamangaonrly[at]gmail[dot]com
6 श्री.अभिषेक कासोदे, गविअ तिवसा 07225-252029 bdo_tiwsa[at]rediffmail[dot]com
  श्री.हेमंत नेव्हल सहा.गविअ तिवसा 07225-252029 bdo_tiwsa[at]rediffmail[dot]com
7 श्री.सुधीर अरबट गविअ अचलपूर 07223-220033 bdo.achalpur[at]rediffmail[dot]com
  श्री.जीवनलाल भिलावेकर सहा.गविअ अचलपूर 07223-220033 bdopsachalpur[at]gmail[dot]com
8 श्री.विनोद खेडकर गविअ अंजनगांव सूर्जी 07224-242022 bdo_anjangaon[at]rediffmail[dot]com
  श्रीमती. कल्पना जायभाये सहा.गविअ अंजनगांव सूर्जी 07224-242022 bdopsanjangaon[at]gmail[dot]com
9 श्री.विनोद खेडकर (प्रभारी) गविअ दर्यापूर 07224-234215 bdo_daryapur215[at]rediffmail[dot]com
  श्री.चंद्रकांत ढवक सहा गविअ दर्यापूर 07224-234215 bdopsdaryapur215[at]gmail[dot]com
10 श्रीमती.उज्वला ढोले गविअ मोर्शी 07228-222235 bdo_morshi[at]rediffmail[dot]com
  श्री.सुधाकर भिवागडे( (प्रभारी) सहा.गविअ मोर्शी 07228-222235 bdopsmorshi[at]gmail[dot]com
11 श्री.मोहन शृंगारे गविअ चांदूर बाजार 07227-243210 bdo_chandurbz[at]rediffmail[dot]com
  श्री.नारायण अमझरे सहा.गविअ चांदूर बाजार 07227-243210 bdopschandurbz[at]gmail[dot]com
12 श्री.वासुदेव कनाटे गविअ वरुड 07229-232036 bdowarud[at]rediffmail[dot]com
  श्री.हेमंत नेव्हल (प्रभारी) सहा.गविअ वरुड 07229-232036 pswarud[at]gmail[dot]com
13 श्री. जिवनलाल भिलावेकर (प्रभारी) गविअ चिखलदरा 07220-230225 bdo_chikhaldara[at]rediffmail[dot]com
  श्री.जीवनलाल भिलावेकर (प्रभारी) सहा.गविअ चिखलदरा 07220-230225 bdopschikhaldara[at]gmail[dot]com
14 श्री.बाळासाहेब रायबोले गविअ धारणी 07226-224224 bdodharni[dot]1848[at]rediffmail[dot]com
  श्री.मयूर दलाल (प्रभारी) सहा.गविअ धारणी 07226-224224 bdopsdharni[at]gmail[dot]com

आपण संपर्क करण्यासाठी खालील माध्यमांचा उपयोग करू शकता.

जिल्हा परिषद, अमरावती

Address: कॅम्प रोड, अमरावती - महाराष्ट्र
Phone No: 0721-2662926
Fax No: 0721-2662932
E-Mail: ceozp[dot]amravati[at]maharashtra[dot]gov[dot]in