जाहिराती / महत्वाच्या सूचना

कंत्राटी विधी अधिकारी यांची निवड यादी तसेच प्रतीक्षा यादी (सामान्य प्रशासन विभाग)

Nov 30, 2023
आणखी वाचा »

कंत्राटी विधी अधिकारी पदाकरिता जाहिरात (सामान्य प्रशासन विभाग)

Nov 01, 2023
आणखी वाचा »

जिल्हा वार्षिक आदिवासी उपयोजना पशुवैद्यकिय संस्थांना औषधी पुरवठाकरणे अंतर्गत दर पत्रक उपलब्ध करून देण्याबाबत सूचना (पशुसंवर्धन विभाग)

Oct 28, 2023
आणखी वाचा »

महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान अंतर्गत वर्षभराकरिता विविध छपाई दरपत्रक मागणीबाबत

Oct 23, 2023
आणखी वाचा »

महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान अंतर्गत वर्षभराकरिता कार्यालयातील आवश्यक स्टेशनरी दरपत्रक मागणीबाबत

Oct 23, 2023
आणखी वाचा »

एकात्मिक शेती प्रभागातील (IFC) मागवलेल्या अर्जदारांची पात्र अपात्र यादी

Oct 18, 2023
आणखी वाचा »

दरपत्रक सूचना तिसरी वेळ 2022-23 RGSA सभागृह

Oct 09, 2023
आणखी वाचा »

निविदा सूचना समग्र शिक्षा शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्हा परिषद अमरावती

Sept 27, 2023
आणखी वाचा »

IDSP, NRCP, NPCCHH कार्यक्रमांतर्गत आईसी प्रिंटिंग करिता दरपत्रके मागविण्याबाबत.

Sept 18, 2023
आणखी वाचा »

एकात्मिक शेती प्रभाग (IFC)पदाकरिता जाहिरात (MSRLM)

Sept 04, 2023
आणखी वाचा »

कंत्राटी विधी अधिकारी पदाकरिता जाहिरात (सामान्य प्रशासन विभाग)

Aug 24, 2023
आणखी वाचा »

जिल्हा वार्षिक योजना अंतर्गत पशुवैद्यकीय संस्थांना औषधी पुरवठा करणे करिता दरपत्रक उपलब्ध करून देणे बाबत (पशुसंवर्धन विभाग)

Aug 21, 2023
आणखी वाचा »

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान सन 2023-24 अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या भोजन व्यवस्था व वाचन सहित्य झेरोक्सबाबत ई निविदा (शुद्धिपत्रक)

Aug 02, 2023
आणखी वाचा »

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान सन 2023-24 अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी वाचन साहित्य झेराक्स करिता ई निविदा सूचना

July 26, 2023
आणखी वाचा »

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान सन 2023-24 अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी भोजन व्यवस्था बाबत ई निविदा सूचना

July 26, 2023
आणखी वाचा »

सन 2023-24 करिता स्टेशनरी व किरकोळ साहित्य खरेदी बाबत दरपत्रक मागणी याबाबत (सामान्य प्रशासन विभाग)

July 25, 2023
आणखी वाचा »

जिल्हा निधी खनिज मिश्रने, जंतनाशके, चाटण विटा अनुषंगिक औषधोपचार अंतर्गत औषधी दरपत्रके उपलब्ध करून देणे बाबत.

July 21, 2023
आणखी वाचा »

पशु दवाखान्यास साहित्य व उपकरण पुरवठा करणे या अंतर्गत साहित्याचे दर पत्रक उपलब्ध करून देण्याबाबत सूचना.

July 21, 2023
आणखी वाचा »

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत राष्ट्रीय बाल स्वास्थ कार्यक्रम व Neonotal Ambulance प्रतीक्षा यादीतील वैद्यकीय अधिकारी या उमेदवाराना समुपदेशन बोलावणे करीता सुचना.

July 20, 2023
आणखी वाचा »

RGSA 2023-24 करिता प्रशिक्षण व क्षमता बांधणी कार्यक्रमाकरिता दरपञक उपलब्ध करून देणे बाबत मुदतवाढ सूचना.

July 19, 2023
आणखी वाचा »

NTEP अंतर्गत क्षयरोग आजारांमधील EPTB Adult & Child रुग्णांकरिता मोफत निधनासाठी खाजगी संस्था व वैद्यकिय व्यावसाईक निवडण्याबाबत दरपत्रक सूचना.

July 18, 2023
आणखी वाचा »

RGSA 2023-24 करिता प्रशिक्षण व क्षमता बांधणी कार्यक्रमाकरिता सर्व सुविधायुक्त वातानुकुलीत सभागृह भाडे तत्वावर उपलब्ध करुन देणे बाबत दरपञक

July 10, 2023
आणखी वाचा »

RGSA 2023-24 करिता प्रशिक्षण व क्षमता बांधणी कार्यक्रमाकरिता फोटो विडीओग्राफी सेवा उपलब्ध करुन देणे बाबत दरपञक

July 10, 2023
आणखी वाचा »

RGSA 2023-24 करिता प्रशिक्षण व क्षमता बांधणी कार्यक्रमाकरिता ऑफीस बॅग उपलब्ध करुन देणे बाबत दरपञक

July 10, 2023
आणखी वाचा »

RGSA 2023-24 करिता प्रशिक्षण व क्षमता बांधणी कार्यक्रमाकरिता बिछायत साहित्य व प्रोजेक्‍टर, लॅपटाप भाडे तत्वावर उपलब्ध करुन देणे बाबत दरपञक

July 10, 2023
आणखी वाचा »

RGSA 2023-24 करिता प्रशिक्षण व क्षमता बांधणी कार्यक्रमाकरिता सर्व सुविधायुक्त सभागृह भाडे तत्वावर उपलब्ध करुन देणे बाबत दरपञक

July 10, 2023
आणखी वाचा »

गुरांचे प्रदर्शन व मिळावे भरविणे तसेच पशुंचे आजार व लसीकरण संबंधी प्रचार व प्रसिद्धीकरिता छापील साहित्याचे दरपत्रक उपलब्ध करून देणे बाबत (पशुसंवर्धन विभाग)

June 28, 2023
आणखी वाचा »

साथीचे रोग उगवल्यास तातडीचे औषध उपचार करणे अंतर्गत औषध खरेदी पुरवठाधारकांकडून दरपत्रक मागविण्याबाबत

June 19, 2023
आणखी वाचा »

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत राष्ट्रीय बाल स्वास्थ कार्यक्रम व Neonotal Ambulance वैद्यकीय अधिकारी उमेदवार समुपदेशन सुचना

June 13, 2023
आणखी वाचा »

१५ व्या वित्त आयोगांतर्गत रिक्त पदाकरिता प्रतीक्षा यादीमधील उमेदवारांना पदस्थापना समुपदेशन सूचनापत्र (आरोग्य विभाग)

June 13, 2023
आणखी वाचा »

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत राष्ट्रीय बाल स्वास्थ कार्यक्रम व Neonotal Ambulance वैद्यकीय अधिकारी निवड व प्रतिक्षा यादी

June 08, 2023
आणखी वाचा »

महाआवास अभियान ग्रामीण 2022-23 च्या जनजागृती IEC साहित्याची दरपत्रक मागविण्याबाबत

May 25, 2023
आणखी वाचा »

`

उमेदवार आक्षेप सुचना राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत राष्ट्रीय बाल स्वास्थ कार्यक्रम व Neonotal Ambulance वैद्यकीय अधिकारी BAMS (कंत्राटी) पदभरती (आरोग्य विभाग)

May 22, 2023
आणखी वाचा »

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत राष्ट्रीय बाल स्वास्थ कार्यक्रम व Neonotal Ambulance वैद्यकीय अधिकारी BAMS (कंत्राटी) पदभरती (आरोग्य विभाग) शुध्दिपत्रक

May 15, 2023
आणखी वाचा »

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत राष्ट्रीय बाल स्वास्थ कार्यक्रम व Neonotal Ambulance वैद्यकीय अधिकारी BAMS (कंत्राटी) पदभरती (आरोग्य विभाग)

May 11, 2023
आणखी वाचा »

१५ व्या वित्त आयोगांतर्गत रिक्त पदाकरिता प्रतीक्षा यादीमधील उमेदवारांना पदस्थापना समुपदेशन सूचनापत्र

May 11, 2023
आणखी वाचा »

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कंत्राटी पदभरती Walk-In-Interview (आरोग्य विभाग)

May 10, 2023
आणखी वाचा »

१५ व्या वित्त आयोगांतर्गत रिक्त पदाकरिता प्रतीक्षा यादीमधील उमेदवारांना पदस्थापना समुपदेशन सूचनापत्र

April 26, 2023
आणखी वाचा »

समुदाय आरोग्य अधिकारी प्रशिक्षण केंद्र वितरण दिनांक ०५ मे २०२३ समुपदेशन सूचनापत्र

April 26, 2023
आणखी वाचा »

15 व्या वित्त आयोगांतर्गत पदभरती निवड यादी व पदस्थापना समुपदेशन सूचनापत्र

April 21, 2023
आणखी वाचा »

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान पदभरती प्रतीक्षा यादी पदस्थापना समुपदेशन सूचनापत्र

April 14, 2023
आणखी वाचा »

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान सण 2022-23 अंतर्गत लेखापरीक्षण करिता सनदी लेखापाल यांचे नियुक्ती बाबत दरपत्रक सूचना

April 11, 2023
आणखी वाचा »

15 वित्त आयोग अंतर्गत कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी कंत्राटी आरोग्य सेवक कंत्राटी स्टॉप नर्स यांची पात्र-अपात्र यादी ०५. ०४. २०२३

April 05, 2023
आणखी वाचा »

समुदाय आरोग्य अधिकारी पदभरती आक्षेप नोंदणी सूचनापत्र

April 03, 2023
आणखी वाचा »

RGSA पंचायत विभाग जि प अमरावती अभ्यास दौरा दरपत्रक सन 2022-23

Feb 09, 2023
आणखी वाचा »

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान जिल्हा परिषद अमरावती कार्यालय अंतर्गत 15 वित्त आयोग अंतर्गत कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी / कंत्राटी आरोग्य सेवक / कंत्राटी स्टॉप नर्स यांची तात्पुरती यादी (आरोग्य विभाग)

Dec 22, 2022
आणखी वाचा »

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कंत्राटी पदभरती मध्ये Staff Nurse/M.O.(Ayush) रिक्त असलेल्या जागेवर प्रतीक्षा यादी मधूनभरावयाच्या उमेदवारांची यादी (आरोग्य विभाग)

Dec 06, 2022
आणखी वाचा »

Notice For Expressoin of Interest (आरोग्य विभाग)

Nov 30, 2022
आणखी वाचा »

Moped 2 Wheeler Vehicle with Physically Handicap Kit खरेदी जाहिरात आरोग्य विभाग.

Nov 24, 2022
आणखी वाचा »

स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत प्लास्टिक वेस्ट मॅनेजमेंट प्रकल्प राबवण्याबाबत जाहिरात

Nov 18, 2022
आणखी वाचा »

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कंत्राटी पदभरती नवीन सूचना.

Oct 14, 2022
आणखी वाचा »

Notice For Expressoin of Interest (आरोग्य विभाग)

Oct 18, 2022
आणखी वाचा »

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कंत्राटी पदभरती सूचना तथा कौशल्य चाचणी घेतल्यानंतर उमेदवारांची अंतिम निवड यादी तथा प्रतीक्षा यादी

Oct 17, 2022
आणखी वाचा »

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कंत्राटी पदभरती कौशल्य चाचणी घेतलेल्या पदनिहाय उमेदवारांची गुणांकनासह यादी

Oct 17, 2022
आणखी वाचा »

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कंत्राटी पदभरती (सूचना)

Oct 04, 2022
आणखी वाचा »

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कंत्राटी पदभरती उमेदवारांची पदनिहाय निवड तथा प्रतीक्षा यादी

Sep 23, 2022
आणखी वाचा »

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कंत्राटी पदभरती पात्र उमेदवारांची कौशल्य चाचणी करिता पदनिहाय निवड यादी

Sep 23, 2022
आणखी वाचा »

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कंत्राटी पदाकरिता थेट मुलाखत

Sep 23, 2022
आणखी वाचा »

राष्ट्रीय जल पुरस्काराकरिता Online अर्ज सादर करणे बाबत अंतिम दिनांक १५ सप्टेंबर २०२२.

Sep 09, 2022
आणखी वाचा »

१५ वा वित्त आयोग अंतर्गत कंत्राटी पदाकरिता थेट पदभरती राष्ट्रीय आरोग्य अभियान जिल्हा परिषद अमरावती.

Aug 30, 2022
आणखी वाचा »

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कंत्राटी पदभरती उमेदवारांची कागदपत्र पळतळणी करिता अंतिम पात्र / प्रतीक्षा गुनांकनासह पदनिहाय यादी

Aug 30, 2022
आणखी वाचा »

RGSA प्रशिक्षण व क्षमता बांधणी कार्यक्रमाकरिता भोजन व्यवस्थेचे फेर निवेदा सुचना.

Aug 24, 2022
आणखी वाचा »

RGSA प्रशिक्षण व क्षमता बांधणी कार्यक्रमाकरिता प्रशिक्षण सभागृह उपलब्‍ध करुन देणे बाबत दरपञक सुचना (दुसरी वेळ).

Aug 24, 2022
आणखी वाचा »

RGSA प्रशिक्षण व क्षमता बांधणी कार्यक्रमाकरिता फोटो व व्हिडीयोग्राफी (संपुर्ण ) उपलब्‍ध करुन देणे बाबत दरपञक सुचना (दुसरी वेळ).

Aug 24, 2022
आणखी वाचा »

RGSA प्रशिक्षण व क्षमता बांधणी कार्यक्रमाकरिता स्‍टेशनरी साहित्‍य खरेदी करिता दरपञक सुचना (दुसरी वेळ).

Aug 24, 2022
आणखी वाचा »

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कंत्राटी पदभरती पात्र/अपात्र उमेदवारांची गुनांकनासह पदनिहाय यादी

Aug 12, 2022
आणखी वाचा »

पंचायत समिती अमरावती कार्यालयातील साहित्य निर्लेखन जाहीर लिलाव सूचना

Aug 10, 2022
आणखी वाचा »

Notice For Expression of Interest (आरोग्य विभाग)

Aug 08, 2022
आणखी वाचा »

जि.प.ग्रा.पा.पु.उपविभाग चांदुर रेल्वे निविदा सूचना.

July 29, 2022
आणखी वाचा »

RGSA प्रशिक्षण व क्षमता बांधणी कार्यक्रमाकरिता प्रशिक्षण सभागृह उपलब्‍ध करुन देणे बाबत दरपञक सुचना.

July 26, 2022
आणखी वाचा »

RGSA प्रशिक्षण व क्षमता बांधणी कार्यक्रमाकरिता फोटो व व्हिडीयोग्राफी (संपुर्ण ) उपलब्‍ध करुन देणे बाबत दरपञक सुचना.

July 26, 2022
आणखी वाचा »

RGSA प्रशिक्षण व क्षमता बांधणी कार्यक्रमाकरिता स्‍टेशनरी साहित्‍य खरेदी करिता दरपञक सुचना.

July 26, 2022
आणखी वाचा »

RGSA प्रशिक्षण व क्षमता बांधणी कार्यक्रमाकरिता वाचनसाहित्‍याच्‍या प्रती झेरॉक्‍स करण्‍याकरिता दरपञक सुचना

July 26, 2022
आणखी वाचा »

RGSA प्रशिक्षण व क्षमता बांधणी कार्यक्रमाकरिता आवश्‍यक साहित्‍य भाडे तत्‍वावर उपलब्‍ध करुन देणे बाबत दरपञक सुचना

July 26, 2022
आणखी वाचा »

शिक्षण (मा.) जि.प.अमरावती अंतर्गत निर्लेखित वाहनाचा फेर हर्रास.

July 25, 2022
आणखी वाचा »

शिक्षण (मा.) जि.प.अमरावती अंतर्गत निर्लेखित वाहनाचा हर्रास.

July 13, 2022
आणखी वाचा »

आरोग्य विभाग जि.प.अमरावती अंतर्गत औषधी खरेदी सूचना.

July 13, 2022
आणखी वाचा »