जाहिराती / महत्वाच्या सूचना

महाआवास अभियान ग्रामीण 2022-23 च्या जनजागृती IEC साहित्याची दरपत्रक मागविण्याबाबत

May 25, 2023
आणखी वाचा »

`

उमेदवार आक्षेप सुचना राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत राष्ट्रीय बाल स्वास्थ कार्यक्रम व Neonotal Ambulance वैद्यकीय अधिकारी BAMS (कंत्राटी) पदभरती (आरोग्य विभाग)

May 22, 2023
आणखी वाचा »

उमेद अभियाना अंतर्गत क्षेत्रीय भेटी करिता वाहन भाडेतत्त्वावर घेण्याकरिता सेवा पुरवठाधारकांकडून दरपत्रक मागविण्याबाबत

May 15, 2023
आणखी वाचा »

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत राष्ट्रीय बाल स्वास्थ कार्यक्रम व Neonotal Ambulance वैद्यकीय अधिकारी BAMS (कंत्राटी) पदभरती (आरोग्य विभाग) शुध्दिपत्रक

May 15, 2023
आणखी वाचा »

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत राष्ट्रीय बाल स्वास्थ कार्यक्रम व Neonotal Ambulance वैद्यकीय अधिकारी BAMS (कंत्राटी) पदभरती (आरोग्य विभाग)

May 11, 2023
आणखी वाचा »

१५ व्या वित्त आयोगांतर्गत रिक्त पदाकरिता प्रतीक्षा यादीमधील उमेदवारांना पदस्थापना समुपदेशन सूचनापत्र

May 11, 2023
आणखी वाचा »

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कंत्राटी पदभरती Walk-In-Interview (आरोग्य विभाग)

May 10, 2023
आणखी वाचा »

१५ व्या वित्त आयोगांतर्गत रिक्त पदाकरिता प्रतीक्षा यादीमधील उमेदवारांना पदस्थापना समुपदेशन सूचनापत्र

April 26, 2023
आणखी वाचा »

समुदाय आरोग्य अधिकारी प्रशिक्षण केंद्र वितरण दिनांक ०५ मे २०२३ समुपदेशन सूचनापत्र

April 26, 2023
आणखी वाचा »

15 व्या वित्त आयोगांतर्गत पदभरती निवड यादी व पदस्थापना समुपदेशन सूचनापत्र

April 21, 2023
आणखी वाचा »

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान पदभरती प्रतीक्षा यादी पदस्थापना समुपदेशन सूचनापत्र

April 14, 2023
आणखी वाचा »

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान सण 2022-23 अंतर्गत लेखापरीक्षण करिता सनदी लेखापाल यांचे नियुक्ती बाबत दरपत्रक सूचना

April 11, 2023
आणखी वाचा »

15 वित्त आयोग अंतर्गत कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी कंत्राटी आरोग्य सेवक कंत्राटी स्टॉप नर्स यांची पात्र-अपात्र यादी ०५. ०४. २०२३

April 05, 2023
आणखी वाचा »

समुदाय आरोग्य अधिकारी पदभरती आक्षेप नोंदणी सूचनापत्र

April 03, 2023
आणखी वाचा »

RGSA पंचायत विभाग जि प अमरावती अभ्यास दौरा दरपत्रक सन 2022-23

Feb 09, 2023
आणखी वाचा »

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान जिल्हा परिषद अमरावती कार्यालय अंतर्गत 15 वित्त आयोग अंतर्गत कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी / कंत्राटी आरोग्य सेवक / कंत्राटी स्टॉप नर्स यांची तात्पुरती यादी (आरोग्य विभाग)

Dec 22, 2022
आणखी वाचा »

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कंत्राटी पदभरती मध्ये Staff Nurse/M.O.(Ayush) रिक्त असलेल्या जागेवर प्रतीक्षा यादी मधूनभरावयाच्या उमेदवारांची यादी (आरोग्य विभाग)

Dec 06, 2022
आणखी वाचा »

Notice For Expressoin of Interest (आरोग्य विभाग)

Nov 30, 2022
आणखी वाचा »

Moped 2 Wheeler Vehicle with Physically Handicap Kit खरेदी जाहिरात आरोग्य विभाग.

Nov 24, 2022
आणखी वाचा »

स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत प्लास्टिक वेस्ट मॅनेजमेंट प्रकल्प राबवण्याबाबत जाहिरात

Nov 18, 2022
आणखी वाचा »

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कंत्राटी पदभरती नवीन सूचना.

Oct 14, 2022
आणखी वाचा »

Notice For Expressoin of Interest (आरोग्य विभाग)

Oct 18, 2022
आणखी वाचा »

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कंत्राटी पदभरती सूचना तथा कौशल्य चाचणी घेतल्यानंतर उमेदवारांची अंतिम निवड यादी तथा प्रतीक्षा यादी

Oct 17, 2022
आणखी वाचा »

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कंत्राटी पदभरती कौशल्य चाचणी घेतलेल्या पदनिहाय उमेदवारांची गुणांकनासह यादी

Oct 17, 2022
आणखी वाचा »

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कंत्राटी पदभरती (सूचना)

Oct 04, 2022
आणखी वाचा »

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कंत्राटी पदभरती उमेदवारांची पदनिहाय निवड तथा प्रतीक्षा यादी

Sep 23, 2022
आणखी वाचा »

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कंत्राटी पदभरती पात्र उमेदवारांची कौशल्य चाचणी करिता पदनिहाय निवड यादी

Sep 23, 2022
आणखी वाचा »

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कंत्राटी पदाकरिता थेट मुलाखत

Sep 23, 2022
आणखी वाचा »

राष्ट्रीय जल पुरस्काराकरिता Online अर्ज सादर करणे बाबत अंतिम दिनांक १५ सप्टेंबर २०२२.

Sep 09, 2022
आणखी वाचा »

१५ वा वित्त आयोग अंतर्गत कंत्राटी पदाकरिता थेट पदभरती राष्ट्रीय आरोग्य अभियान जिल्हा परिषद अमरावती.

Aug 30, 2022
आणखी वाचा »

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कंत्राटी पदभरती उमेदवारांची कागदपत्र पळतळणी करिता अंतिम पात्र / प्रतीक्षा गुनांकनासह पदनिहाय यादी

Aug 30, 2022
आणखी वाचा »

RGSA प्रशिक्षण व क्षमता बांधणी कार्यक्रमाकरिता भोजन व्यवस्थेचे फेर निवेदा सुचना.

Aug 24, 2022
आणखी वाचा »

RGSA प्रशिक्षण व क्षमता बांधणी कार्यक्रमाकरिता प्रशिक्षण सभागृह उपलब्‍ध करुन देणे बाबत दरपञक सुचना (दुसरी वेळ).

Aug 24, 2022
आणखी वाचा »

RGSA प्रशिक्षण व क्षमता बांधणी कार्यक्रमाकरिता फोटो व व्हिडीयोग्राफी (संपुर्ण ) उपलब्‍ध करुन देणे बाबत दरपञक सुचना (दुसरी वेळ).

Aug 24, 2022
आणखी वाचा »

RGSA प्रशिक्षण व क्षमता बांधणी कार्यक्रमाकरिता स्‍टेशनरी साहित्‍य खरेदी करिता दरपञक सुचना (दुसरी वेळ).

Aug 24, 2022
आणखी वाचा »

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कंत्राटी पदभरती पात्र/अपात्र उमेदवारांची गुनांकनासह पदनिहाय यादी

Aug 12, 2022
आणखी वाचा »

पंचायत समिती अमरावती कार्यालयातील साहित्य निर्लेखन जाहीर लिलाव सूचना

Aug 10, 2022
आणखी वाचा »

Notice For Expression of Interest (आरोग्य विभाग)

Aug 08, 2022
आणखी वाचा »

जि.प.ग्रा.पा.पु.उपविभाग चांदुर रेल्वे निविदा सूचना.

July 29, 2022
आणखी वाचा »

RGSA प्रशिक्षण व क्षमता बांधणी कार्यक्रमाकरिता प्रशिक्षण सभागृह उपलब्‍ध करुन देणे बाबत दरपञक सुचना.

July 26, 2022
आणखी वाचा »

RGSA प्रशिक्षण व क्षमता बांधणी कार्यक्रमाकरिता फोटो व व्हिडीयोग्राफी (संपुर्ण ) उपलब्‍ध करुन देणे बाबत दरपञक सुचना.

July 26, 2022
आणखी वाचा »

RGSA प्रशिक्षण व क्षमता बांधणी कार्यक्रमाकरिता स्‍टेशनरी साहित्‍य खरेदी करिता दरपञक सुचना.

July 26, 2022
आणखी वाचा »

RGSA प्रशिक्षण व क्षमता बांधणी कार्यक्रमाकरिता वाचनसाहित्‍याच्‍या प्रती झेरॉक्‍स करण्‍याकरिता दरपञक सुचना

July 26, 2022
आणखी वाचा »

RGSA प्रशिक्षण व क्षमता बांधणी कार्यक्रमाकरिता आवश्‍यक साहित्‍य भाडे तत्‍वावर उपलब्‍ध करुन देणे बाबत दरपञक सुचना

July 26, 2022
आणखी वाचा »

शिक्षण (मा.) जि.प.अमरावती अंतर्गत निर्लेखित वाहनाचा फेर हर्रास.

July 25, 2022
आणखी वाचा »

शिक्षण (मा.) जि.प.अमरावती अंतर्गत निर्लेखित वाहनाचा हर्रास.

July 13, 2022
आणखी वाचा »

आरोग्य विभाग जि.प.अमरावती अंतर्गत औषधी खरेदी सूचना.

July 13, 2022
आणखी वाचा »