विशेष माहिती

सन 2023 करिता 10 % ग्रा.पं. कर्मचाऱ्यांमधून जि.प. अंतर्गत येणारी गट-क या संवर्गातील संबंधित पदावरील नियुक्ती करिता निवड यादी व सदर भरती प्रक्रिया संदर्भात प्राप्त तक्रारीच्या अनुषंगाने तक्रार निवारण कक्षाचा अहवाल प्रसिद्ध.    |   जिल्हा परिषद अमरावती सविस्तर पदभरती जाहिरात २०२३.    |   जिल्हा परिषद अमरावती पदभरती २०२३ अर्ज भरण्याकरिता या लिंक वर क्लिक करावे.    |   सेवा प्रवेशोत्तर परीक्षा विहित संधीत उत्तीर्ण न झाल्यास जेष्ठता क्रमाबाबत अधिसूचना 24 मे 1999   |   जिल्हा परिषद कर्मचारी गट विमा योजना तक्ता   |   जि.प. अमरावती कार्यालयातील गट क मधील कर्मचाऱ्यांकरिता निर्माण करण्यात आलेली अधिसंख्य पदे.   |   शासनस्तरावरील GR,आदेश व परिपत्रके   |  
संजीता मोहपात्रा, (भा.प्र.से.)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

जिल्हा परिषद अमरावती, आपले स्वागत करीत आहे.

महाराष्ट्रातल्या विदर्भामधे असलेला अमरावती हा जिल्हा अतिशय विस्तीर्ण पसरलेला असुन याला ’अंबानगरी’ म्हणुन देखील ओळख आहे. पुराण काळापासुनचा इतिहास या जिल्हयाला आहे भगवान श्रीकृष्णाने रूक्मीणीला याच नगरीतुन पळवुन नेउन तिच्यासोबत विवाह केल्याचे सांगितले जाते.
अमरावतीचे जुने नाव “उदंब्रावती” असे आहे पुढे अपभ्रंश होउन ’उम्ब्रवती’ आणि त्यानंतर “अमरावती”असे झाले. अमरावतीचे नाव इथे असलेल्या प्राचीन अंबादेवी मंदीरामुळे पडले आहे.
अमरावतीच्या प्राचीन अस्तित्वाबद्दल जैनांचे भगवान आदिनाथ ऋषभनाथ यांच्या इतिहासातुन माहीती सापडते. त्यांच्या नक्काशीदार शिलालेखात असलेल्या उल्लेखानुसार या मुर्त्या 1097 मधे स्थापीत करण्यात आल्या. गोविंद महाप्रभुंनी 13 व्या शतकात अमरावतीला भेट दिली. असा प्राचीन इतिहास असलेला हा जिल्हा!…आणखी

जाहिराती / महत्वाच्या सूचना
योग प्रशिक्षक उमेदवारांची निवड यादी (आरोग्य विभाग). 

MSRLM अंतर्गत एकात्मिक शेती प्रभाग IFC निवड व प्रतिक्षाधीन यादी.. 

MSRLM अंतर्गत क्षेत्रीय भेटीकरिता वाहन भाडेतत्वावर घेण्याकरिता सेवा पुरवठादाराकडून दरपत्रक उपलब्ध करून घेण्याबाबत. 

जिग्राविय अमरावती द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना, पारधी आवास योजना अंतर्गत अमरावती जिल्ह्यातील पूर्ण झालेल्या घरकुलांवर योजनेचे नामफलक पुरवठा करण्याकरिता जाहीर निविदा. 

जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजना पशुवैद्यकीय संस्थांना औषधीपुरवठा करणे अंतर्गत खालील औषधीची आवश्यकता आहे करिता दरपत्रके उपलब्ध करून देणे बाबत. 

आदिवासी उपयोजना टीएसपी अंतर्गत वंधत्व निवारण शिबिराकरिता औषधी खरेदी करणे करिता दरपत्रके उपलब्ध करून देणे बाबत. 

राष्ट्रीय क्षयरोग दुरीकरण कार्यक्रमांतर्गत प्रयोगशाळा साहित्य व रसायने करिता दरपत्रके उपलब्ध करून देणे बाबत सूचना. 

स्त्री वैद्यकीय अधिकारी, ए.एन.एम. स्टाफ नर्स, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, औषधी निर्माता उमेदवारांकरिता आक्षेप नोंदणी सूचना (आरोग्य विभाग) 

उमेद अंतर्गत कार्यशाळा, प्रशिक्षण इत्यादी करिता सोय करून देण्यासाठी सेवा पुरवठादार संस्था निवड करणे बाबत ई-निविदा सूचना 

एकात्मिक शेती प्रभागातील (IFC)प्रकल्पांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या भरती प्रक्रियेसाठी पात्र उमेदवारांनी परीक्षेसाठी उपस्थित राहण्याबाबत सूचना. 

पंधरावा वित्त आयोग अंतर्गत वैद्यकीय अधिकारी एमबीबीएस पदे वॉकिंग इंटरव्यू द्वारे भरणेबाबत (आरोग्य विभाग). 

योग प्रशिक्षक उमेदवारांची प्रताक्षिक व मुलाखतीकरिता निवड यादी (आरोग्य विभाग). 

पंधरावा वित्त आयोग अंतर्गत पद भरती प्रतीक्षा यादी पदस्थापना समुद्रेशन सूचना पत्र (आरोग्य विभाग) 

RGSA अभ्यास दौरा दर पत्रक (पंचायत विभाग) 

RGSA अभ्यास दौरा दरपत्रक प्रवास खर्च (पंचायत विभाग) 

योग प्रशिक्षक उमेदवारांची पात्र व अपात्र यादी (आरोग्य विभाग) 

स्त्री वैद्यकीय अधिकारी, ए.एन.एम. स्टाफ नर्स, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, औषधी निर्माता नियुक्ती जाहिरात (आरोग्य विभाग) 

कंत्राटी योग प्रशिक्षक भरती (आरोग्य विभाग) 

कंत्राटी विधी अधिकारी यांची निवड यादी तसेच प्रतीक्षा यादी (सामान्य प्रशासन विभाग) 

कंत्राटी विधी अधिकारी पदाकरिता जाहिरात (सामान्य प्रशासन विभाग) 

जिल्हा वार्षिक आदिवासी उपयोजना पशुवैद्यकिय संस्थांना औषधी पुरवठाकरणे अंतर्गत दर पत्रक उपलब्ध करून देण्याबाबत सूचना (पशुसंवर्धन विभाग) 

महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान अंतर्गत वर्षभराकरिता विविध छपाई दरपत्रक मागणीबाबत 

महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान अंतर्गत वर्षभराकरिता कार्यालयातील आवश्यक स्टेशनरी दरपत्रक मागणीबाबत 

एकात्मिक शेती प्रभागातील (IFC) मागवलेल्या अर्जदारांची पात्र अपात्र यादी 

दरपत्रक सूचना तिसरी वेळ 2022 23 आरजीएस सभागृह 

निविदा सूचना समग्र शिक्षा शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्हा परिषद अमरावती. 

IDSP, NRCP, NPCCHH कार्यक्रमांतर्गत IEC प्रिंटिंग करिता दरपत्रके मागविण्याबाबत. 

एकात्मिक शेती प्रभाग (IFC)पदाकरिता जाहिरात (MSRLM) 

कंत्राटी विधी अधिकारी पदाकरिता जाहिरात (सामान्य प्रशासन विभाग) 

जिल्हा वार्षिक योजना अंतर्गत पशुवैद्यकीय संस्थांना औषधी पुरवठा करणे करिता दरपत्रक उपलब्ध करून देणे बाबत (पशुसंवर्धन विभाग) 

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान सन 2023-24 अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या भोजन व्यवस्था व वाचन सहित्य झेरोक्सबाबत ई निविदा (शुद्धिपत्रक) 

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान सन 2023-24 अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी वाचन साहित्य झेराक्स करिता ई निविदा सूचना 

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान सन 2023-24 अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी भोजन व्यवस्था बाबत ई निविदा सूचना 

सन 2023-24 करिता स्टेशनरी व किरकोळ साहित्य खरेदी बाबत दरपत्रक मागणी याबाबत (सामान्य प्रशासन विभाग) 

जिल्हा निधी खनिज मिश्रने, जंतनाशके, चाटण विटा अनुषंगिक औषधोपचार अंतर्गत औषधी दरपत्रके उपलब्ध करून देणे बाबत 

पशु दवाखान्यास साहित्य व उपकरण पुरवठा करणे या अंतर्गत साहित्याचे दर पत्रक उपलब्ध करून देण्याबाबत सूचना  

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत राष्ट्रीय बाल स्वास्थ कार्यक्रम व Neonotal Ambulance प्रतीक्षा यादीतील वैद्यकीय अधिकारी या उमेदवाराना समुपदेशन बोलावणे करीता सुचना.  

RGSA 2023-24 करिता प्रशिक्षण व क्षमता बांधणी कार्यक्रमाकरिता दरपञक उपलब्ध करून देणे बाबत मुदतवाढ सूचना.  

NTEP अंतर्गत क्षयरोग आजारांमधील EPTB Adult & Child रुग्णांकरिता मोफत निधनासाठी खाजगी संस्था व वैद्यकिय व्यावसाईक निवडण्याबाबत दरपत्रक सूचना. 

RGSA 2023-24 करिता प्रशिक्षण व क्षमता बांधणी कार्यक्रमाकरिता सर्व सुविधायुक्त वातानुकुलीत सभागृह भाडे तत्वावर उपलब्ध करुन देणे बाबत दरपञक 

RGSA 2023-24 करिता प्रशिक्षण व क्षमता बांधणी कार्यक्रमाकरिता फोटो विडीओग्राफी सेवा उपलब्ध करुन देणे बाबत दरपञक 

RGSA 2023-24 करिता प्रशिक्षण व क्षमता बांधणी कार्यक्रमाकरिता ऑफीस बॅग उपलब्ध करुन देणे बाबत दरपञक 

RGSA 2023-24 करिता प्रशिक्षण व क्षमता बांधणी कार्यक्रमाकरिता बिछायत साहित्य व प्रोजेक्‍टर, लॅपटाप भाडे तत्वावर उपलब्ध करुन देणे बाबत दरपञक 

RGSA 2023-24 करिता प्रशिक्षण व क्षमता बांधणी कार्यक्रमाकरिता सर्व सुविधायुक्त सभागृह भाडे तत्वावर उपलब्ध करुन देणे बाबत दरपञक 

गुरांचे प्रदर्शन व मिळावे भरविणे तसेच पशुंचे आजार व लसीकरण संबंधी प्रचार व प्रसिद्धीकरिता छापील साहित्याचे दरपत्रक उपलब्ध करून देणे बाबत (पशुसंवर्धन विभाग) 

साथीचे रोग उगवल्यास तातडीचे औषध उपचार करणे अंतर्गत औषध खरेदी पुरवठाधारकांकडून दरपत्रक मागविण्याबाबत 

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत राष्ट्रीय बाल स्वास्थ कार्यक्रम व Neonotal Ambulance वैद्यकीय अधिकारी उमेदवार समुपदेशन सुचना 

१५ व्या वित्त आयोगांतर्गत रिक्त पदाकरिता प्रतीक्षा यादीमधील उमेदवारांना पदस्थापना समुपदेशन सूचनापत्र (आरोग्य विभाग) 

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत राष्ट्रीय बाल स्वास्थ कार्यक्रम व Neonotal Ambulance वैद्यकीय अधिकारी निवड व प्रतिक्षा यादी 

महाआवास अभियान ग्रामीण 2022-23 च्या जनजागृती IEC साहित्याची दरपत्रक  

उमेदवार आक्षेप सुचना राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत राष्ट्रीय बाल स्वास्थ कार्यक्रम व Neonotal Ambulance वैद्यकीय अधिकारी BAMS (कंत्राटी) पदभरती (आरोग्य विभाग)  

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत राष्ट्रीय बाल स्वास्थ कार्यक्रम व Neonotal Ambulance वैद्यकीय अधिकारी BAMS (कंत्राटी) पदभरती (आरोग्य विभाग) शुध्दिपत्रक  

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत राष्ट्रीय बाल स्वास्थ कार्यक्रम व Neonotal Ambulance वैद्यकीय अधिकारी BAMS (कंत्राटी) पदभरती (आरोग्य विभाग)  

१५ व्या वित्त आयोगांतर्गत रिक्त पदाकरिता प्रतीक्षा यादीमधील उमेदवारांना पदस्थापना समुपदेशन सूचनापत्र  

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कंत्राटी पदभरती Walk-In-Interview (आरोग्य विभाग)  

१५ व्या वित्त आयोगांतर्गत रिक्त पदाकरिता प्रतीक्षा यादीमधील उमेदवारांना पदस्थापना समुपदेशन सूचनापत्र  

समुदाय आरोग्य अधिकारी प्रशिक्षण केंद्र वितरण दिनांक ०५ मे २०२३ समुपदेशन सूचनापत्र  

15 व्या वित्त आयोगांतर्गत पदभरती निवड यादी व पदस्थापना समुपदेशन सूचनापत्र  

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान पदभरती प्रतीक्षा यादी पदस्थापना समुपदेशन सूचनापत्र  

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान सण 2022-23 अंतर्गत लेखापरीक्षण करिता सनदी लेखापाल यांचे नियुक्ती बाबत दरपत्रक सूचना  

15 वित्त आयोग अंतर्गत कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी कंत्राटी आरोग्य सेवक कंत्राटी स्टॉप नर्स यांची पात्र-अपात्र यादी ०५. ०४. २०२३  

समुदाय आरोग्य अधिकारी पदभरती आक्षेप नोंदणी सूचनापत्र  

RGSA पंचायत विभाग जि प अमरावती अभ्यास दौरा दरपत्रक सन 2022-23  

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान जिल्हा परिषद अमरावती कार्यालय अंतर्गत 15 वित्त आयोग अंतर्गत कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी / कंत्राटी आरोग्य सेवक / कंत्राटी स्टॉप नर्स यांची तात्पुरती यादी (आरोग्य विभाग)  

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कंत्राटी पदभरती मध्ये Staff Nurse/M.O.(Ayush) रिक्त असलेल्या जागेवर प्रतीक्षा यादी मधूनभरावयाच्या उमेदवारांची यादी (आरोग्य विभाग)  

पर्यटन स्थळेचिखलदरा
मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प
अंबादेवी
गुरूकुंज आश्रम मोझरी
हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडळ
मुक्तागिरी
बांबू गार्डन
वडाळी तलाव