विशेष माहिती

प्रशासकीय / विनंती / आपसी बदली प्रक्रिया 2023 करिता अंतिम सेवा विषयक वास्तव्य जेष्ठता यादी.   |   सर्व साधारण बदली प्रक्रिया २०२३ वेळापत्रक   |   सेवा प्रवेशोत्तर परीक्षा विहित संधीत उत्तीर्ण न झाल्यास जेष्ठता क्रमाबाबत अधिसूचना 24 मे 1999   |   प्रशासकीय / विनंती / आपसी बदली प्रक्रिया 2023 करिता तात्पुरत्या सेवा विषयक वास्तव्य जेष्ठता यादीवर आक्षेप व सूचना मागविणे बाबत.   |   जिल्हा परिषद कर्मचारी गट विमा योजना तक्ता   |   आम्रवेध पोर्टलमध्ये अमरावती जिल्ह्यातील अंबा वृक्षांची माहिती भरण्याकरिता   |   जि.प. अमरावती कार्यालयातील गट क मधील कर्मचाऱ्यांकरिता निर्माण करण्यात आलेली अधिसंख्य पदे.   |   जिल्हा परिषद अमरावती, संकेतस्थळावर आपले स्वागत आहे.
अविश्यांत पंडा, (भा.प्र.से.)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

जिल्हा परिषद अमरावती, आपले स्वागत करीत आहे.

महाराष्ट्रातल्या विदर्भामधे असलेला अमरावती हा जिल्हा अतिशय विस्तीर्ण पसरलेला असुन याला ’अंबानगरी’ म्हणुन देखील ओळख आहे. पुराण काळापासुनचा इतिहास या जिल्हयाला आहे भगवान श्रीकृष्णाने रूक्मीणीला याच नगरीतुन पळवुन नेउन तिच्यासोबत विवाह केल्याचे सांगितले जाते.
अमरावतीचे जुने नाव “उदंब्रावती” असे आहे पुढे अपभ्रंश होउन ’उम्ब्रवती’ आणि त्यानंतर “अमरावती”असे झाले. अमरावतीचे नाव इथे असलेल्या प्राचीन अंबादेवी मंदीरामुळे पडले आहे.
अमरावतीच्या प्राचीन अस्तित्वाबद्दल जैनांचे भगवान आदिनाथ ऋषभनाथ यांच्या इतिहासातुन माहीती सापडते. त्यांच्या नक्काशीदार शिलालेखात असलेल्या उल्लेखानुसार या मुर्त्या 1097 मधे स्थापीत करण्यात आल्या. गोविंद महाप्रभुंनी 13 व्या शतकात अमरावतीला भेट दिली. असा प्राचीन इतिहास असलेला हा जिल्हा!…आणखी

जाहिराती / महत्वाच्या सूचना


महाआवास अभियान ग्रामीण 2022-23 च्या जनजागृती IEC साहित्याची दरपत्रक  

उमेदवार आक्षेप सुचना राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत राष्ट्रीय बाल स्वास्थ कार्यक्रम व Neonotal Ambulance वैद्यकीय अधिकारी BAMS (कंत्राटी) पदभरती (आरोग्य विभाग)  

उमेद अभियाना अंतर्गत क्षेत्रीय भेटी करिता वाहन भाडेतत्त्वावर घेण्याकरिता सेवा पुरवठाधारकांकडून दरपत्रक मागविण्याबाबत  

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत राष्ट्रीय बाल स्वास्थ कार्यक्रम व Neonotal Ambulance वैद्यकीय अधिकारी BAMS (कंत्राटी) पदभरती (आरोग्य विभाग) शुध्दिपत्रक  

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत राष्ट्रीय बाल स्वास्थ कार्यक्रम व Neonotal Ambulance वैद्यकीय अधिकारी BAMS (कंत्राटी) पदभरती (आरोग्य विभाग)  

१५ व्या वित्त आयोगांतर्गत रिक्त पदाकरिता प्रतीक्षा यादीमधील उमेदवारांना पदस्थापना समुपदेशन सूचनापत्र  

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कंत्राटी पदभरती Walk-In-Interview (आरोग्य विभाग)  

१५ व्या वित्त आयोगांतर्गत रिक्त पदाकरिता प्रतीक्षा यादीमधील उमेदवारांना पदस्थापना समुपदेशन सूचनापत्र  

समुदाय आरोग्य अधिकारी प्रशिक्षण केंद्र वितरण दिनांक ०५ मे २०२३ समुपदेशन सूचनापत्र  

15 व्या वित्त आयोगांतर्गत पदभरती निवड यादी व पदस्थापना समुपदेशन सूचनापत्र  

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान पदभरती प्रतीक्षा यादी पदस्थापना समुपदेशन सूचनापत्र  

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान सण 2022-23 अंतर्गत लेखापरीक्षण करिता सनदी लेखापाल यांचे नियुक्ती बाबत दरपत्रक सूचना  

15 वित्त आयोग अंतर्गत कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी कंत्राटी आरोग्य सेवक कंत्राटी स्टॉप नर्स यांची पात्र-अपात्र यादी ०५. ०४. २०२३  

समुदाय आरोग्य अधिकारी पदभरती आक्षेप नोंदणी सूचनापत्र  

RGSA पंचायत विभाग जि प अमरावती अभ्यास दौरा दरपत्रक सन 2022-23  

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान जिल्हा परिषद अमरावती कार्यालय अंतर्गत 15 वित्त आयोग अंतर्गत कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी / कंत्राटी आरोग्य सेवक / कंत्राटी स्टॉप नर्स यांची तात्पुरती यादी (आरोग्य विभाग)  

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कंत्राटी पदभरती मध्ये Staff Nurse/M.O.(Ayush) रिक्त असलेल्या जागेवर प्रतीक्षा यादी मधूनभरावयाच्या उमेदवारांची यादी (आरोग्य विभाग)  

पर्यटन स्थळेचिखलदरा
मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प
अंबादेवी
गुरूकुंज आश्रम मोझरी
हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडळ
मुक्तागिरी
बांबू गार्डन
वडाळी तलाव