पंचायत समिती

पंचायत समिती

अमरावती

अचलपूर

अंजनगाव सुर्जी

भातकुली

चांदुर रेल्वे

चांदुर बाजार

चिखलदरा

दर्यापूर

धामणगाव रेल्वे

धारणी

नांदगाव खंडेश्वर

तिवसा

वरुड

मोर्शी