प्रशासकीय / विनंती / आपसी बदली प्रक्रिया 2023 करिता तात्पुरत्या सेवा विषयक वास्तव्य जेष्ठता यादीवर आक्षेप व सूचना मागविणे बाबत.

सामान्य प्रशासन विभाग

तात्पुरत्या सेवा विषयक वास्तव्य जेष्ठतायादी »

पाणीपुरवठा विभाग

तात्पुरत्या सेवा विषयक वास्तव्य जेष्ठतायादी »

बांधकाम विभाग

तात्पुरत्या सेवा विषयक वास्तव्य जेष्ठतायादी »

आरोग्य विभाग

तात्पुरत्या सेवा विषयक वास्तव्य जेष्ठतायादी »

पशुसंवर्धन विभाग

तात्पुरत्या सेवा विषयक वास्तव्य जेष्ठतायादी »

वित्त विभाग

तात्पुरत्या सेवा विषयक वास्तव्य जेष्ठतायादी »

सिंचन विभाग

तात्पुरत्या सेवा विषयक वास्तव्य जेष्ठतायादी »

महिला व बालकल्याण विभाग

तात्पुरत्या सेवा विषयक वास्तव्य जेष्ठतायादी »

पंचायत विभाग

तात्पुरत्या सेवा विषयक वास्तव्य जेष्ठतायादी »