जेष्ठता यादी
  १/१/२०१५१/१/२०१५  
सहायक प्रशासन अधिकारी कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी विस्तार अधिकारी सांखिकी लघुलेखक वरिष्ठ सहायक कनिष्ठ सहायक वाहन चालक परिचर / सफाई कर्मचारी ग्राम पंचायत कर्मचारी (१०%)
१/१/२०१५ १/१/२०१५ १/१/२०१५ १/१/२०१५