मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्यालय पत्रके
दिनांक विभाग कार्याचे स्वरूप डाउनलोड
       
11/05/2017 पंचायत विभाग पंचायत विभागातील प्रलंबित प्रकरणे
11/05/2017 बांधकाम विभाग बांधकाम विभागातील प्रलंबित प्रकरणे
12/05/2017 माहिती व तंत्रज्ञान कक्ष संकेतस्‍थळ अद्यावत ठेवणेबाबत क.प्र.अ. यांचेवर जबाबदारी
       
11/05/2017 माहिती व तंत्रज्ञान कक्ष जाहिरात Empanelment
11/05/2017 मुकाअ कक्ष मा.जिल्‍हा परिषद सदस्‍य यांचे प्रलंबित प्रकरणे..दिनांक 11 मे,2017
10/05/2017 पाणी व स्‍वच्‍छता स्‍वच्‍छ भारत मिशन करिता नियुक्‍त केलेल्‍या प्रेरक यांची नियुक्‍ती व जबाबदारी
09/05/2017 मुकाअ कार्यालय नोव्‍हेबर16 मध्‍ये झालेल्‍या सर्वसाधारण सभेच्‍या अनुषंगाने पूर्व तयारी बैठक अनुपालन
03/05/2017 शिक्षण विभाग दिनांक 25.4.2017 रोजी कार्यमुक्‍त झालेल्‍या शिक्षकांना रुजू होण्‍यास विलंब झाल्‍यास खंडक्षमापीत करण्‍याची कार्यपध्‍दतीबाबतचे परिपत्रक.....
07/04/2017 मुकाअ कार्यालय बांधकाम विभागातील सुधारणा आणि सुसूत्रिकरणकरणेबाबत...
22/03/2017 मुकाअ कार्यालय अभिलेख व्‍यवस्‍थानाबाबत करावयाची कार्यवाही..
22/03/2017 मुकाअ कार्यालय तालुकास्‍तरावरील प्रलंबित कामाबाबत जबाबदारी निश्‍चित करणेबाबत..
22/03/2017 मुकाअ कार्यालय कोषागारात देयके विहीत कालमर्यादेत सादरकरणेबाबत..
08/03/2017 मुकाअ कार्यालय कु. क्षीप्रा मानकर यांची जनसंपर्क सहायक म्‍हणून जबाबदारी /नियुक्‍ती..
08/03/2017 मुकाअ कार्यालय धडक सिंचन विहीरींच्‍या अंमलबजावणीसाठी सहायक नोडल अधिकारी म्‍हणून नियुक्‍ती..
13/01/2017 बांधकाम अभियांत्रिकी विभागातील प्रक्रीयेचा अभ्‍यास करण्‍यासाठी अभ्‍यास समिती स्‍थापन करणे
12/01/2017 सर्व विभागांसाठी न्‍यायालयीन प्रकरणे हाताळण्‍यासाठीचे परिपत्रके
23/11/2016 सर्व विभागांसाठी कार्यालयासाठी खरेदी समिती गठित करणेबाबत..
23/11/2016 बांधकाम विभाग .बांधकामाची गुणवत्‍ता व दर्जा राखण्‍यासाठी उप अभियंता यांनी घ्‍यावयाची दक्षता.
11/11/2016 वित्‍त विभाग अधिकार प्रर्त्‍यापण आदेश Power Delegation
05/11/2016 बांधकाम विभाग श्री.मनोहर सुने आणि इतर यांचे अर्धन्‍यायीक प्रकरणातील अंतरिम आदेश (2515)
05/11/2016 मुकाअ कार्यालय प्रलंबित प्रकरणे व मु.का.अ. यांचेकडून दिलेल्‍या सूचनांप्रमाणे करावयाच्‍या कार्यवाहीचेमुदे
05/11/2016 मुकाअ कार्यालय खाते प्रमुख सभा कार्यवृत.
05/11/2016 मुकाअ कार्यालय कूर्मचारीकल्‍याण निधी
17/10/2016 मुकाअ कार्यालय श्री.शंकर कवाळे ,वनिष्‍ठ सहा.यांना पुर्नस्‍थापित करणेबाबत.
17/10/2016 मुकाअ कार्यालय श्री.मुकूंदधसकट,कनिष्‍ठ सहा.यांना पुर्नस्‍थापित करणेबाबत.
01/10/2016 मुकाअ कार्यालय नगरपालिकांच्‍या निवडणूकीकरिता सहायक निवडणूक निरीक्षक म्‍हणून नियुक्‍ती
01/10/2016 मुकाअ कार्यालय ग्रामविकास अधिकारी,ग्रामसेवक यांना मार्गदर्शक सूचना
01/10/2016 मुकाअ कार्यालय पडताळणी चमू नेमणूक.
16/09/2016 मुकाअ कार्यालय विशेष् सनियंत्रण कक्ष समन्‍वय अधिकारी नेमणूक.
15/09/2016 खाते प्रमुख मा.विभागीय आयुक्‍त यांचे7 सप्‍टे.रोजीच्‍या बैठकीतील सूचना
15/09/2016 ग.वि.अ. मा.विभागीय आयुक्‍त यांचे7 सप्‍टे.रोजीच्‍या बैठकीतील सूचना
15/09/2016 सामान्य प्रशासन मेळघाटमधून बाहेर झालेली प्रतिनियुक्‍ती रद करणेबाबत..
30/08/2016 महिती तंत्रज्ञान कक्ष महिती तंत्रज्ञान कक्ष स्‍थापना,कर्तव्‍य व जबाबदा-या ंे
3/08/2015 सामान्य प्रशासन आपले सरकार प्रशिक्षण ंे
07/11/2014 पशुसंवर्धन गोपनीय अहवाल सन 2004-05 जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी
07/11/2014 पाटबंधारे गोपनीय अहवाल - कार्यकारी अभियंता पाटबंधारे
07/11/2014 कृषि गोपनीय अहवाल कृषि विकास अधिकारी सन 2004-07
07/11/2014 बांधकाम गोपनीय अहवाल कार्यकारी अभियंता बांधकाम
07/11/2014 समाजकल्याण गोपनीय अहवाल समाजकल्याण अधिकारी
07/11/2014 शिक्षण गोपनीय अहवाल सन 2004-14 Education Officer/BEO
07/11/2014 लेखा गोपनीय अहवाल सन 2004-14 Account & Finance Officer
07/11/2014 आरोग्य गोपनीय अहवाल सन 2004-14 District Health Officer
07/11/2014 महाराष्ट्र विकास सेवा गोपनीय अहवाल सन 2004-14 MDS CADER
07/11/2014 DRDA गोपनीय अहवाल सन 2004-14 DRDA
16/10/2014 लघुलेखक गोपनीय अहवाल प्रतवारी 13-14, लघुलेखक
16/10/2014 सामान्य प्रशासन गोपनीय अहवाल प्रतवारी 13-14, वाहन चालक
16/10/2014 सामान्य प्रशासन गोपनीय अहवाल प्रतवारी 13-14, विस्तार अधिकारी सा.
16/10/2014 सामान्य प्रशासन गोपनीय अहवाल प्रतवारी 13-14, कनिष्ठ सहायक
16/10/2014 सामान्य प्रशासन गोपनीय अहवाल प्रतवारी 13-14, कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी
16/10/2014 सामान्य प्रशासन गोपनीय अहवाल प्रतवारी 13-14, वरिष्ठ सहायक
16/10/2014 सामान्य प्रशासन गोपनीय अहवाल प्रतवारी 13-14, सहायक प्रशासन अधिकारी